வல்லிக்கண்ணன் கடிதங்கள் 10

வல்லிக்கண்ணன்                                                                     சென்னை 17-9-2001

அன்பு மிக்க ......,
   வணக்கம். உங்கள் 12ஆம் தேதிக் கடிதமும் இணைப்புகளும் பெற்று மகிழ்ந்தேன். 

        நான் 10ஆம் தேதி ‘முகம்’ 2 இதழ்களும் ‘கலை’ ஒன்றும் அனுப்பினேன். 11ஆம் தேதி இன்லண்ட் கடிதம் அனுப்பினேன். கிடைத்திருக்கும். 

வல்லிக்கண்ணன் கடிதங்கள் 9

வல்லிக்கண்ணன்                                                                 சென்னை 11-9-2001

         அன்பு நண்பர் ....., வணக்கம். உங்கள் 2ஆம் தேதிக் கடிதம் கிடைத்தது. அது அனுப்பப்பட்ட பிறகு எனது 1ஆம் தேதிக் கடிதம் உங்கள் பார்வைக்கு வந்திருக்கும். 10ஆம் தேதி ‘முகம்’ இதழ்கள் 2, ‘கலை’ ஆகிய பத்திரிகைகள் அனுப்பினேன். கிடைத்திருக்கலாம். நான் நலம். உங்கள் நலம் அறிய மகிழ்ச்சி.

சப்பாத்திக் கள்ளிகளின்  முட்கள்