உறக்கம் கலைத்த

முன்பனிக்கால நள்ளிரவு

சப்பாத்திக் கள்ளிகளின்  முட்கள்