உறக்கம் கலைத்த

முன்பனிக்கால நள்ளிரவு

 உறக்கம் கலைத்த முன்பனிக்கால நள்ளிரவு